<% CatNo = Request.QueryString("catno") If IsEmpty(CatNo) Or IsNull(CatNo) Then CatNo = 1 End If CatInfo = EC_GetCategory(CatNo) CatName = CatInfo(1) CardCatInfo = EC_GetCategories(0) PageSize = 9 Page = Request.QueryString("page") If IsNull(Page) Or IsEmpty(Page) Then Page = 1 End If CardList = EC_GetCardsByPage(CatNo,PageSize,Page) If IsArray(CardList) Then TmpCardInfo = CardList(0) RecordCount = TmpCardInfo(11) PageCount = TmpCardInfo(12) Else RecordCount = 0 PageCount = 0 End If %> 泰迪森林 Bear Garden : 世界泰迪熊材料包 / 專業泰迪熊DIY材料包
泰迪森林 (Home)
會員專區客服中心活動特區網站地圖
 
 
購物袋
主題館風情館收藏館裝飾館手創館醫務所二手館討論區賀卡區

 

 

<% For i = 0 To UBound(CardCatInfo)-1 CardCat = CardCatInfo(i) CardCatNo = CardCat(0) CardCatName = CardCat(1) %> <% Next %>
  德國泰迪熊材料包
  迷你泰迪熊材料包
  中型泰迪熊材料包
  大型泰迪熊材料包
  英國泰迪熊材料包
  衣飾泰迪熊材料包
  專業級動物材料包
  日本泰迪熊材料包
  澳洲泰迪熊材料包
  泰迪熊簡易包